Pal­ve­lut

Van­hem­muus­neu­vo­la Var­si Oy tuot­taa vakaal­la ammat­ti­tai­dol­la per­hei­den kotiin teh­tä­vää sosi­aa­li­huol­to­lain mukais­ta avo­huol­lon pal­ve­lua, amma­til­lis­ta tuki­hen­ki­lö­työ­tä sekä lap­si­per­hei­den- ja ikäih­mis­ten koti­pal­ve­lua.

Työs­ken­te­lyn läh­tö­koh­ta­na on tar­jo­ta inhi­mil­lis­tä mata­lan­kyn­nyk­sen tukea per­heil­le sil­loin kun omat voi­mat eivät rii­tä. Työs­ken­te­lem­me vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sel­la työ­ot­teel­la asiak­kaan asian­tun­ti­juut­ta kun­nioit­taen. Me moti­voim­me, innos­tam­me, ohjaam­me ja tar­joam­me käy­tän­nön kei­no­ja arjen muut­ta­mi­seen suju­vam­mak­si ja tur­val­li­sem­mak­si koko per­heel­le. 

Per­he­pal­ve­lut ›

Tie­toa Van­hem­muus­neu­vo­la Var­si Oy:n tuot­ta­mis­ta sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­sis­ta per­he­pal­ve­luis­ta.

Koti­pal­ve­lu ›

Van­hem­muus­neu­vo­la Var­si Oy tuot­taa koti­pal­ve­lui­ta lap­si­per­heil­le sekä ikäih­mi­sil­le hel­pot­ta­maan arjen kuor­mi­tus­ta sil­loin kun per­heen arki on kuor­mit­tu­nut yli omien voi­ma­va­ro­jen.

Verk­ko­kurs­si›

Tämä verk­ko­kurs­si tuli­si jokai­sen van­hem­man käy­dä. Verk­ko­kurs­si on hyvä valin­ta kun haluat työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti ja haluat käy­tän­nön kei­no­ja van­hem­muu­teen.

Tapah­tu­mat ›

Tapah­tu­mat sivul­le tulee tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta tapah­tu­mis­ta.

Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lit ›

Verk­ko­kurs­sin tilan­neil­le. Kir­jau­du sisään tun­nuk­sil­la.