Van­hem­muus­neu­vo­la

Vah­vis­ta van­hem­muut­ta­si ja kas­va itse­var­mak­si van­hem­mank­si oman itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sen kaut­ta.

Van­hem­muus­neu­vo­la — verk­ko­val­men­nus

Aloi­tus­teh­tä­vät

Val­men­nuk­sen tar­koi­tuk­se­na on tukea ja vah­vis­taa van­hem­muut­ta van­hem­man oman itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sen kaut­ta.

Val­men­nus alkaa aloi­tus teh­tä­vil­lä, joi­den avul­la hah­mo­tam­me tilan­tee­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Val­men­nuk­sen aika­na kokoat itsel­le­si kat­ta­van tie­to, ja mene­tel­mä ‑pan­kin, jos­ta voit hyö­dyn­tää oppi­maa­si tämän het­ki­seen tilan­tee­seen sekä myös myö­hem­min lap­sen kas­vun myö­tä.

Itse­tun­te­mus

Itse­tun­te­muso­sios­sa syven­ny­tään vanhemman/vanhempien omaan itse­tun­te­muk­seen. Itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­nen lisää van­hem­man empa­tia­ky­kyä, sekä ymmär­rys­tä van­hem­pien aiem­pien elä­män­ko­ke­mus­ten mer­ki­tyk­ses­tä van­hem­muu­teen.

Itse­tun­te­muso­sios­sa käsit­te­lem­me myös van­hem­man omia tun­ne­tai­to­ja. Val­men­nus vah­vis­taa van­hem­man kykyä itse­reflek­tioon, itsear­mol­li­suu­teen ja van­hem­man kykyä huo­leh­tia omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta.

Rajat

Rajo­jen aset­ta­mi­nen on van­hem­man oman, ja per­heen ‑hyvin­voin­nin yksi perus­pi­la­reis­ta. Osios­sa opi­taan aset­ta­maan rajo­ja ensin van­hem­man omas­sa elä­mäs­sä (työ­elä­mä, ihmis­suh­teet, oma hyvin­voin­ti) sekä sen jäl­keen kas­vat­ta­ja­na lap­sil­le. Rajat luo­daan omaa ja las­ten hyvin­voin­tia var­ten. Rajat eivät kos­kaan mää­ri­tä sitä mitä lap­set teke­vät vaan sitä mitä van­hem­pi tekee. Tämä näkö­kul­ma muut­taa ymmär­ryk­se­si rajo­jen aset­ta­mi­ses­ta ja tulee hel­pot­ta­maan sitä val­ta­vas­ti.

Vuo­ro­vai­ku­tus ja yhtey­den luo­mi­nen

Hyvät ja raken­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat avain sosi­aa­li­sis­sa suh­teis­sa menes­ty­mi­sel­le. Sosi­aa­li­set suh­teet ovat tär­kein tai­to, jon­ka voit itse ope­tel­la van­hem­pa­na sekä mitä haluat ehdot­to­mas­ti opet­taa myös omil­le lap­sil­le­si. Hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot lisää­vät yhteyt­tä toi­siin ihmi­siin. Van­hem­man ja lap­sen väli­ses­sä suh­tees­sa yhteys on se, joka mää­rit­tää lap­sen ja van­hem­man tur­val­li­suu­den tun­teen.

Sekä van­hem­pi, että lap­si kai­paa­vat molem­mat ymmär­re­tyk­si tule­mis­ta. Kehit­tä­mäl­lä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja­si lisäät yhteyt­tä ja saat luot­ta­mus­ta ja vah­vuut­ta van­hem­muu­tee­si.

Omat vah­vuu­det van­hem­pa­na

Vaik­ka van­hem­pa­na meil­lä on jat­ku­vas­ti uut­ta ope­tel­ta­vaa niin itses­täm­me kuin lap­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta on meil­lä myös jokai­sel­la omat hen­ki­lö­koh­tai­set vah­vuu­det kas­vat­ta­ja­na, jot­ka nos­tam­me täs­sä osios­sa esiin ja vah­vis­tam­me nii­tä.

Van­hem­pa­na saa­tat her­käs­ti sor­tua syyt­te­le­mään itseä­si tilan­teis­ta, jois­sa et osan­nut toi­mia par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Van­hem­pa­na myös riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne nousee pin­taan, jos­sain vai­hees­sa.

Sik­si on eri­tyi­sen tär­ke­ää näh­dä itsen­sä riit­tä­vä­nä ja kyke­ne­vä­nä van­hem­pa­na ihan alus­ta asti. Vaik­ka et tie­täi­si kaik­kea van­hem­muu­des­ta ja osai­si aina toi­mia oikein, olet sil­ti paras mah­dol­li­nen van­hem­pi sinun lap­sil­le­si. Pel­käs­tään se, että luet tätä teks­tiä ker­too sii­tä, miten pal­jon väli­tät lap­sis­ta­si ja kuin­ka riit­tä­vä van­hem­pi olet. Avun hake­mi­nen ja halu oppia lisää on avain onnis­tu­nee­seen van­hem­muu­den­ko­ke­muk­seen.

Pari­suh­de / kas­va­tus­kump­pa­nuus

Koko kylä kas­vat­taa on sanon­ta, jos­sa on perää. Nyky­ajas­sa se tar­koit­taa kas­va­tus­kump­pa­nuut­ta, jon­ka jaat mui­den las­ta­si kas­vat­ta­vien aikuis­ten kans­sa. Kas­va­tus­kump­pa­nuus vaa­tii luot­ta­mus­ta ja hyvää kom­mu­ni­koin­tia kas­vat­ta­jien välil­lä. Täs­sä osios­sa käym­me läpi kas­va­tus­kump­pa­nuu­den hyö­dyn­tä­mi­sen ja sel­lais­ten tai­to­jen opet­te­lun jot­ka tuke­vat kas­va­tus­kump­pa­nuut­ta.

Oli kyse kas­va­tus­kump­pa­nuu­des­ta kah­den van­hem­man välil­lä tai päi­vä­hoi­don, kou­lun tai har­ras­tuk­sen aikuis­ten välil­lä, on ole­mas­sa pal­jon tai­to­ja, joi­ta voit oppia, jot­ta kas­vat­ta­mi­nen ja sen vas­tuu jakau­tuu tasai­ses­ti ja saat van­hem­pa­na sen avun ja tuen, jon­ka par­haas­sa tilan­tees­sa voit yhtei­söl­li­ses­tä kas­vat­ta­mi­ses­ta saa­da.

Täs­sä osios­sa käym­me pie­nes­ti läpi myös onnis­tu­neen jae­tun van­hem­muu­den tai­dot, jot­ka sekä lähi, että etä­van­hem­man on hyvä hans­ka­ta.