Per­he­val­men­nus

Per­he­val­men­nuk­ses­sa käym­me läpi per­heen­ne yksi­löl­li­sen tilan­teen ja haem­me rat­kai­sut, jot­ka hyö­dyn­tä­vät per­het­tän­ne par­hai­ten.

Per­he­val­men­nus on etä­val­men­nus, jos­sa pereh­dyn per­heen­ne yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen ja autan tei­dät eteen­päin haas­ta­vas­ta tilan­tees­ta.

Val­men­nuk­ses­sa autan löy­tä­mään rat­kai­su­ja tilan­tei­siin, joi­hin van­hem­mat kai­paa­vat tukea lap­sen kans­sa. Minul­la on usean vuo­den koke­mus per­he­työs­tä, jon­ka vuok­si kai­ken­lai­set per­heen­ti­lan­teet ovat minul­le tut­tu­ja.

Val­men­nus alkaa aina mak­sut­to­mal­la tilan­teen kar­toi­tuk­sel­la, joka tapah­tuu puhe­li­mit­se tai video­pu­he­lul­la. Puhe­lun aika­na molem­mil­le osa­puo­lil­le sel­vi­ää onko val­men­nus oikea apu tilan­tee­seen. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin sel­vi­te­tään onko per­he­val­men­nus tei­tä var­ten.

Val­men­nus sisäl­tää

Val­men­nus on pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa van­hem­mat työs­ken­te­le­vät koto­na itse­näi­ses­ti val­men­ta­jan anta­mien teh­vä­vien paris­sa.

Koko­nai­suu­teen kuu­luu lisäk­si 3x etä­ta­paa­mis­ta, kol­men kuu­kau­den aika­na käy­tet­tä­väk­si.

Yksi­löl­li­sen suun­ni­tel­man, mate­ri­aa­lit ja val­men­ta­jan tuen val­men­nuk­sen ajan (3kk)

Hin­ta 729€