Tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekis­te­rin pitä­jä ja rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­va yhteys­hen­ki­lö: Tuu­lia­jol­la ‑val­men­nus

Tuu­lia Soi­ni

Yhteys­tie­dot: [email protected]

Y‑tunnus: 2417520–0

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään:

Asiak­kaan tun­nis­tau­tu­mi­seen ja käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­taan. Rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien tilaus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehit­tä­mi­seen.

1. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn perus­te

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­sen tar­koi­tus on yhtey­den­pi­to asiak­kai­siin, asia­kas­so­pi­mus­ten sol­mi­nen, asia­kas­suh­teen yllä­pi­to sekä mark­ki­noin­ti.

2. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asia­kas­re­kis­te­ri: Val­men­nus­pal­ve­lui­den asiak­kais­ta sekä verk­ko­kau­pan asiak­kais­ta kerät­tä­vä rekis­te­ri. Asia­kas antaa omat tie­ton­sa varauk­sen yhtey­des­sä.

Asia­kas­re­kis­te­riin kerät­tä­viä tie­to­ja ovat: asiak­kaan nimi, yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, osoi­te) mitä tuot­tei­ta asia­kas on tilan­nut, mak­su ja las­ku­tus­tie­dot.

Asiak­kaan tie­dot pois­te­taan (ilman eril­lis­tä pyyn­töä) asia­kas­re­kis­te­ris­tä vuo­den pääs­tä asiak­kuu­den päät­ty­mi­ses­tä.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri on säh­kö­pos­ti­lis­ta, johon asia­kas antaa suos­tu­muk­sen­sa sekä yhteys­tie­ton­sa (nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te) lataa­mal­la ilmais­tuot­teen tai liit­ty­mäl­lä uutis­kir­jeen tilaa­jak­si yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta. Asia­kas voi kos­ka tahan­sa pois­tua mark­ki­noin­ti- tai asia­kas­re­kis­te­ris­tä, säh­kö­pos­tis­sa ole­van lin­kin kaut­ta.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riä kerä­tään Mail Chimp pal­ve­lun kaut­ta, jon­ka tie­to­suo­ja­se­los­teen löy­dät alla ole­vis­ta lin­keis­tä.

( Stan­dard Terms of Use, Addi­tio­nal Terms, and Data Proces­sing Adden­dum.)

3. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sek­si. Asia­kas­suh­teen pää­tyt­tyä tie­dot pois­te­taan asia­kas­re­kis­te­ris­tä vuo­den kulut­tua. Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ris­sä ei pois­te­ta asiak­kaan tie­to­ja ellei asia­kas itse pyy­tä pois­taa itse­ään rekis­te­ris­tä.

4. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja asiak­kaal­ta itsel­tään asia­kas­suh­teen alka­mi­sen yhtey­des­sä tai verk­ko­tuot­teen osta­mi­sen yhtey­des­sä.

Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avul­la.

5. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­la.

6. Eväs­tei­den (coo­kies) käyt­tö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. ”cookie”-toimintoa eli eväs­tei­tä saa­dak­sem­me tie­toa sivus­ton toi­min­nas­ta ja sivus­ton käyt­tä­jän toi­min­nas­ta Goo­ge Ana­ly­tic­sin avul­la. Voit lukea lisää tääl­tä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi

Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja pal­ve­lui­ta.

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te toi­min­non pois kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kaut­ta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Sivus­to saat­taa sisäl­tää upo­tet­tu­ja link­ke­jä, jot­ka voi­vat ohja­ta käyt­tä­jän toi­sel­le net­ti­si­vul­le. Täl­löin vie­rai­li­ja vie­rai­lee kol­man­nen osa­puo­len sivuil­la, jon­ka rekis­te­rin pidos­ta vas­taa sivus­ton rekis­te­rin pitä­jä.

7. Rekis­te­rin suo­jaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja sala­sa­noin.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään. Tie­to­tur­vas­ta­si huo­leh­di­taan asian­mu­kai­sin kei­noin. Asia­kas­re­kis­te­riin kerät­tä­viä tie­to­ja (yhteys­tie­dot, nimi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te) ei jae­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le.

8. Auto­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei teh­dä.

9. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukai­ses­ti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.

10. Muil­ta sivuil­ta upo­tet­tu sisäl­tö

Tämän sivus­ton artik­ke­lit voi­vat sisäl­tää upo­tet­tua sisäl­töä (esi­mer­kik­si videoi­ta, kuvia, artik­ke­lei­ta jne.). Toi­sil­ta sivus­toil­ta tuo­dun upo­te­tun sisäl­lön avaa­mi­nen on ver­rat­ta­vis­sa sii­hen, että vie­rai­li­ja itse kävi­si kol­man­nen osa­puo­len sivus­tol­la.

Nämä sivus­tot voi­vat kerä­tä tie­toa sinus­ta, käyt­tää eväs­tei­tä, upot­taa kol­man­nen osa­puo­len seu­ran­tae­väs­tei­tä ja moni­to­roi­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si upo­te­tun sisäl­lön kans­sa, mukaan lukien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seu­ran­ta jos ja kun olet kir­jau­tu­nut käyt­tä­jä­nä sivus­tol­le.