Tavoit­teel­li­suus val­men­nuk­sis­sa

Työs­ken­te­ly­ni perus­o­le­tus ja hen­ki­lö­koh­tai­nen vah­vuu­te­ni on luot­ta­muk­sel­li­sen asia­kas­suh­teen luo­mi­nen. Työs­ken­te­ly­ni täh­tää aidon ihmis­suh­teen, välit­tä­mi­sen ja joh­don­mu­kai­sen työs­ken­te­lyn kaut­ta van­hem­man omien tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen.

Tavoit­teel­li­sen val­men­nus­pro­ses­sin ohjaa­mi­nen täh­tää sii­hen, että van­hem­pa­na onnis­tut luo­maan ensin sisäis­ten muu­tos­ten kaut­ta pysy­viä ulkoi­sia muu­tok­sia, niin ajat­te­lus­sa kuin toi­min­nas­sa.

Sisäi­siä muu­tok­sen koke­muk­sia, joi­hin val­men­nuk­sen avul­la pyri­tään ovat esi­mer­kik­si:

• Lisään­ty­nyt itse­hal­lin­ta, koke­mus vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä toi­veik­kuus.

• Sen hyväk­sy­mi­nen, ettei voi muut­taa kaik­kia asioi­ta vaan on prio­ri­soi­ta­va asiat tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Sen oival­ta­mi­nen, että voi oppia hyväk­sy­mään itses­sään tun­tei­ta, jot­ka aiem­min tun­tui­vat sie­tä­mät­tö­mil­tä tai hävet­tä­vil­tä.

• Lisään­ty­nyt havain­noin­nin, ajat­te­lun ja tun­ne-elä­män jous­ta­vuus = psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus.

• Vir­hei­den sie­tä­mi­nen ja sen hyväk­sy­mi­nen, ettei ole täy­del­li­nen eikä voi pitää kaik­kea hal­lin­nas­saan.

Ulkoi­sia muu­tok­sia ovat uudet toi­min­ta­ta­vat, uudet sosi­aa­li­set tai­dot, roh­keus muut­taa omaa van­hem­muut­ta ja arkea oman­nä­köi­sek­si ja esi­mer­kik­si riip­pu­vuuk­sis­ta luo­pu­mi­nen.

“Tavoit­teel­li­sen val­men­nuk­sen perus­o­let­ta­muk­se­na on luot­ta­mus minun ja van­hem­man välil­lä.”

— Tuu­lia­jol­la ‑val­men­nuk­sen Tuu­lia

Luot­ta­muk­sen ilma­pii­ris­sä van­hem­pi on vapaa ilmai­se­maan koke­muk­si­aan sel­lai­se­na kuin ne ovat ja teke­mään havain­to­ja tavas­taan näh­dä itsen­sä ja muut per­heen­jä­se­net.

Tavoit­teel­li­suu­des­sa Tuu­lia­jol­la — val­men­nus hyö­dyn­tää lyhyt­te­ra­peut­tis­ta työ­otet­ta. Yksi­löl­lis­ten val­men­nus­ten kes­to on pää­sään­töi­ses­ti mini­mis­sään 3kk, mut­ta val­men­nus­ta voi piden­tää per­heen tilan­teen vaa­ti­vuu­den mukaan.

Val­men­nuk­sen mini­mi­kes­to perus­tuu sisäi­sen ja ulkoi­sen muu­tok­sen syn­ty­mi­sen vaa­ti­maan aikaan. Muu­tok­sen koke­muk­sen syn­ty­mi­nen on yksi­löl­li­nen ja sii­hen vai­kut­taa van­hem­man oma kyky itsen­sä joh­ta­mi­seen ja työs­ken­te­ly­mo­ti­vaa­tioon, jon­ka vuok­si sitä ei voi­da taa­ta syn­ty­vän 3kk aika­na.

Tavoit­teel­li­nen, val­men­ta­va ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen työ­ote on mie­les­tä­ni avain onnis­tu­nee­seen pro­ses­siin. Val­men­ta­val­la ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sel­la työ­ot­teel­la autan van­hem­paa oival­ta­maan itse asioi­ta sen sijaan, että tar­joi­li­sin van­hem­mal­le kai­ken tie­don val­miik­si pures­kel­tu­na. Itse oival­let­tu­na tie­to on vai­kut­ta­vam­paa ja moti­voi pidem­pi aikai­siin toi­min­nan muu­tok­siin.

Jaa blogi

Lisää artikkeleita

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen työ­ote

Tavoit­teel­li­sen val­men­nus­pro­ses­sin ohjaa­mi­nen täh­tää sii­hen, että van­hem­pa­na onnis­tut luo­maan ensin sisäis­ten muu­tos­ten kaut­ta pysy­viä ulkoi­sia muu­tok­sia, niin ajat­te­lus­sa kuin toi­min­nas­sa.

Lue lisää